ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Miasta Malbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-258/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Malbork – miasto

Wartość ogółem: 482311,2

Wydatki kwalifikowalne: 482311,2

Dofinansowanie: 482311,2

Dofinansowanie UE: 409964,52

Nazwa beneficjenta: Miasto Malbork

NIP beneficjenta: 5792230763

Kod pocztowy: 82-200

Miejscowość: Malbork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

136 dni po 17 lipca, laboratorium zamość młodzieżowa, restauracja u rumińskiego, nieobowiązkowe dodatki do wynagrodzenia

yyyyy