AKADEMIA KRASNALI STRAWCZYNKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-061/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 485100

Wydatki kwalifikowalne: 485100

Dofinansowanie: 446700

Dofinansowanie UE: 412335

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn

NIP beneficjenta: 9591486127

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

częściowe, fundusz odbudowy ue polska, tygodnik krapkowicki facebook, kraków, ul. skłodowskiej-curie 9, priorytetowa, austria ue, zapytanie o cenę 2021

yyyyy