Akademia Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-069/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Psary

Wartość ogółem: 357864

Wydatki kwalifikowalne: 357864

Dofinansowanie: 352496

Dofinansowanie UE: 304184,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Psary

NIP beneficjenta: 6251610638

Kod pocztowy: 42-512

Miejscowość: Psary

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

kredyt na start działalności gospodarczej, seka opole, izba inżynierów, wskaż wśród wymienionych postaw te które sprzyjają, kursy operator cnc, 71 797 19 20, dotacje unijne dla wspólnot mieszkaniowych 2021

yyyyy