Akademia Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-013/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Gnojno

Wartość ogółem: 797790

Wydatki kwalifikowalne: 797790

Dofinansowanie: 757470

Dofinansowanie UE: 678121,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Gnojno

NIP beneficjenta: 6551872472

Kod pocztowy: 28-114

Miejscowość: Gnojno

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pomoc w pracy, opiekunka osoby starszej stawka godzinowa 2020, ptk wytyczne, przedogródek od północy, powiatowy urząd pracy dla powiatu toruńskiego toruń

yyyyy