Akademia Przedszkolaka w Perlejewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-213/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Perlejewo

Wartość ogółem: 373166,58

Wydatki kwalifikowalne: 373166,58

Dofinansowanie: 328386,59

Dofinansowanie UE: 317191,59

Nazwa beneficjenta: Gmina Perlejewo

NIP beneficjenta: 5441484627

Kod pocztowy: 17-322

Miejscowość: Perlejewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

szkola w olszance, granica slowacja, wewnętrzna stopa zwrotu, do kogo należą media w polsce 2020, bgk przetarg, lublin dotacje na rozpoczęcie działalności 2021

yyyyy