Akademia przedszkolaka.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-002/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Krapkowice

Wartość ogółem: 452047,62

Wydatki kwalifikowalne: 452047,62

Dofinansowanie: 384240,48

Dofinansowanie UE: 384240,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Krapkowice

NIP beneficjenta: 1990012987

Kod pocztowy: 47-303

Miejscowość: Krapkowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

mapa morza bałtyckiego, przykładowy wykaz inwentarza, zwrot kosztów dojazdu do pracy 2020, ing,ok, ograniczenia od 15 marca, żłobek bielsko, zwiń, umig praszka

yyyyy