Aktywne przedszkole w gminie Niemodlin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-009/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Niemodlin

Wartość ogółem: 194177

Wydatki kwalifikowalne: 194177

Dofinansowanie: 191264,35

Dofinansowanie UE: 165050,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemodlin

NIP beneficjenta: 9910316271

Kod pocztowy: 49-100

Miejscowość: Niemodlin

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/16/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

regiony francji po polsku, dd włocławek praca, konin starówka, jak długo mogą być przechowywane dane osobowe, wniosek urlopowy wzór doc

yyyyy