Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-006/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Krzywcza

Wartość ogółem: 87270,05

Wydatki kwalifikowalne: 87270,05

Dofinansowanie: 87270,05

Dofinansowanie UE: 74179,54

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”

NIP beneficjenta: 7952525506

Kod pocztowy: 37-755

Miejscowość: Krzywcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

horyzont projekty, zadania rady europejskiej, wytyczne prokuratora generalnego, psycholog jaslo, rewitalizacje, oferty pracy zagórów, wniosek o rejestrację pojazdu wieliczka, parysów, dostepna

yyyyy