Bajkowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-029/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Tarłów

Wartość ogółem: 720000

Wydatki kwalifikowalne: 720000

Dofinansowanie: 612000

Dofinansowanie UE: 612000

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarłów

NIP beneficjenta: 8631589182

Kod pocztowy: 27-515

Miejscowość: Tarłów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska 2020 druk, drzwi ewakuacyjne wymagania, polska 2020 euro, znak interpunkcyjny, kto to osoba fizyczna

yyyyy