Bawiąc się i ucząc z Indywidualizacją.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-916/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Wizna

Wartość ogółem: 52700

Wydatki kwalifikowalne: 52700

Dofinansowanie: 52700

Dofinansowanie UE: 44795

Nazwa beneficjenta: Gmina Wizna

NIP beneficjenta: 7181429301

Kod pocztowy: 18-430

Miejscowość: Wizna

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

bki, icd 10 niedosłuch, lubelska agencja ochrony środowiska, spolszczona nazwa geograficzna krzyżówka, tablica dobrego zachowania pdf, brak cech które zwykle występują odstępstwo od normy

yyyyy