Bezpłatne kursy językowe dla dzieci i młodzieży uczącej się -szansą na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w regionie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-001/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Szydłów

Wartość ogółem: 179048,33

Wydatki kwalifikowalne: 179048,33

Dofinansowanie: 179048,33

Dofinansowanie UE: 152191,08

Nazwa beneficjenta: Europa College Szkoła Języków Obcych

NIP beneficjenta: 6572381905

Kod pocztowy: 26-020

Miejscowość: Chmielnik

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/15/2010

www.wup-krakow.pl, aglomeracja opolska, broda 2018, zasady rp, bytom stać na sukces

yyyyy