Centrum Edukacji Pozalekcyjnej im. Ks. St. Konarskiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-123/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 244583,96

Wydatki kwalifikowalne: 244583,96

Dofinansowanie: 244583,96

Dofinansowanie UE: 207896,37

Nazwa beneficjenta: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 8131106766

Kod pocztowy: 35-030

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2009

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, ukryte miejsca na opolszczyźnie, justyna mańkowska, naczepy chłodnie, rów mariański powstał w wyniku przemieszczania się płyt, jak piszemy jakby

yyyyy