Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-030/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Gronowo Elbląskie

Wartość ogółem: 722651,35

Wydatki kwalifikowalne: 722651,35

Dofinansowanie: 614253,64

Dofinansowanie UE: 614253,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Gronowo Elbląskie

NIP beneficjenta: 5782982929

Kod pocztowy: 82-335

Miejscowość: Gronowo Elbląskie

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dofinansowanie otwarcie działalności, klaudia wypych, projekt malwa, droga s11 kępno, jarzębinowa wrocław, wiadomo sci, dofinansowanie z wojewódzkiego urzędu pracy

yyyyy