Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-107/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 501220

Wydatki kwalifikowalne: 501220

Dofinansowanie: 440635

Dofinansowanie UE: 426037

Nazwa beneficjenta: Zespół Placówek Oświatowychnr 2 Publiczne Gimnazjum nr 2

NIP beneficjenta: 7151711406

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

rozprawa, rozporzadzenia, 132 promyk nadziei, urząd miasta w zielonej górze, klasa działalności pkd pomoc de minimis, przychody publiczne, dotacje z unii europejskiej, obwodnica ćmielowa

yyyyy