Chęcińska Akademia Przedszkolaka drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-027/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Chęciny

Wartość ogółem: 246903

Wydatki kwalifikowalne: 246903

Dofinansowanie: 243199

Dofinansowanie UE: 209867,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Chęciny/Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

NIP beneficjenta: 9591442650

Kod pocztowy: 26-060

Miejscowość: Chęciny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

wiadomosci belchatow, to wszystko rodzina, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 2018, jerzy zięba kropka com

yyyyy