Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-023/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 500000

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 492500

Dofinansowanie UE: 425000

Nazwa beneficjenta: Miasto Opole

NIP beneficjenta: 7543009977

Kod pocztowy: 45-015

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

urząd miejski kamień krajeński, program kształcenia pł, wydział komunikacji sokołów młp, lubelszczyzna edu com pl, dokument został zamówiony prawo jazdy, sprawozdanie z realizacji projektu, wykaz operatorów usług kluczowych

yyyyy