Czas na innowacyjne przedszkola.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-255/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Raczki

Wartość ogółem: 175902,22

Wydatki kwalifikowalne: 175902,22

Dofinansowanie: 175902,22

Dofinansowanie UE: 149516,89

Nazwa beneficjenta: Gmina Raczki

NIP beneficjenta: 8442141606

Kod pocztowy: 16-420

Miejscowość: Raczki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

jpg program, arkadiusz mizera, przesłuchanie w prokuraturze jako świadek, obwodnica wałbrzycha

yyyyy