Czas na przedszkolaków z Gminy Kozy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-060/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Kozy

Wartość ogółem: 554400

Wydatki kwalifikowalne: 554400

Dofinansowanie: 546084

Dofinansowanie UE: 471240

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole „MAJA”

NIP beneficjenta: 9371451960

Kod pocztowy: 43-340

Miejscowość: Kozy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

godło europy, woj łódzkie, www.starachowice, blok stalowy, inventum forum, lepszy, zus rof

yyyyy