Czas na szansę dla nas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-215/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Walim

Wartość ogółem: 1080408,01

Wydatki kwalifikowalne: 1080408,01

Dofinansowanie: 1080408,01

Dofinansowanie UE: 918346,8

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

inne wyszukiwarki, w pewnym budynku jest 12 pięter, wybór przedstawiciela pracowników wzór doc, urząd pracy kepno, kto to jest wstępny, wieści wolbromskie, poinformował, usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat imienin, dotacja lgd, starania podjęte dla osiągnięcia wybranego celu, dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 2021, kto to osoba fizyczna

yyyyy