„Czym skorupka za młodu” – Program promocji i upowszechniania idei edukacji przedszkolnej wśród rodziców dzieci w wieku 3-5 lat z podkarpackich obszarów wiejskich z terenu pięciu powiatów regionu przemyskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-036/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina:

Wartość ogółem: 19994

Wydatki kwalifikowalne: 19994

Dofinansowanie: 19694

Dofinansowanie UE: 16994,9

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES

NIP beneficjenta: 5170062675

Kod pocztowy: 35-026

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

c 360 podkarpacie, krawcowa dąbrowa górnicza, pup kedz, przykładowe uzasadnienie wsparcia pomostowego, jak głosowali senatorowie dzisiaj, powiatowy urząd pracy szczecin, pup krosno, popraw błędy w związkach rządu, terapia roślinami, tartak mońki, https/skierowania gov pl, e usługi przykłady

yyyyy