Dajmy dzieciom skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-114/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Gmina: M. Jastrzębie-Zdrój

Wartość ogółem: 1244241

Wydatki kwalifikowalne: 1244241

Dofinansowanie: 1244241

Dofinansowanie UE: 1057604,85

Nazwa beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

NIP beneficjenta: 6332216615

Kod pocztowy: 44-335

Miejscowość: Jastrzębie Zdrój

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

połącz strzałkami wymienione rośliny z grupami do których są zaliczane, kontraktacja gęsi 2021, agro rydzyna łobez, zbiornik.cmo, obywatelstwo francuskie, szepietowo 2019

yyyyy