Dajmy im szansę – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-015/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Dobrodzień

Wartość ogółem: 185381

Wydatki kwalifikowalne: 185381

Dofinansowanie: 182600,29

Dofinansowanie UE: 157573,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrodzień

NIP beneficjenta: 5761557210

Kod pocztowy: 46-380

Miejscowość: Dobrodzień

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

dołaczam, urząd gminy bielsko biała, cenny uklad figury w pokerze krzyżówka, pacjent.alablaboratoria.pl wyniki online brzeg, jaki obszar obejmowała wielka grecja, pup starachowice praca, dotacje ogródki działkowe

yyyyy