Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównywanie szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-177/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 95136

Wydatki kwalifikowalne: 95136

Dofinansowanie: 93607,18

Dofinansowanie UE: 80865,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu, ue polska, powiatowy urząd pracy poznan, nazwy weksli, słupsk gdańsk, gospodarcza katowice, krawcowa praga północ

yyyyy