Dobre miejsce dla przedszkolaków- program rozszerzonej edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Kostkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-006/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Gniewino

Wartość ogółem: 159120

Wydatki kwalifikowalne: 159120

Dofinansowanie: 154320

Dofinansowanie UE: 135252

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniewino

NIP beneficjenta: 5882125449

Kod pocztowy: 84-250

Miejscowość: Gniewino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

www.rybnik.eu, pracuje przy wydobyciu ropy ze złoża krzyżówka, sprawdzenie nip unijny, założenie własnej działalności gospodarczej, 4 umowy, zstu bedzin, wydatki definicja

yyyyy