Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-055/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Łambinowice

Wartość ogółem: 756800

Wydatki kwalifikowalne: 756800

Dofinansowanie: 756800

Dofinansowanie UE: 643280

Nazwa beneficjenta: Gmina Łambinowice

NIP beneficjenta: 7532391051

Kod pocztowy: 48-316

Miejscowość: Łambinowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

podkreśl jednym kolorem zdania pojedyncze a drugim zdania złożone, e-recepta jak sprawdzić, w oczekiwaniu na dziecko pdf, wszystkie województwa, koordynator

yyyyy