Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-019/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Toszek

Wartość ogółem: 1949010

Wydatki kwalifikowalne: 1949010

Dofinansowanie: 1949010

Dofinansowanie UE: 1656658,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Toszek

NIP beneficjenta: 9691124642

Kod pocztowy: 44-180

Miejscowość: Toszek

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

proporcje flagi, operacja zmiany płci cena 2020, pawel kowalczyk dziennikarz, adrian górski, świat drewna

yyyyy