Dobry start-lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-232/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 150120,5

Wydatki kwalifikowalne: 150120,5

Dofinansowanie: 150120,5

Dofinansowanie UE: 127602,43

Nazwa beneficjenta: Miasto Ruda Śląska/Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Szklarskiego

NIP beneficjenta: 6412219082

Kod pocztowy: 41-711

Miejscowość: Ruda Ślaska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/15/2011

wniosek o zaliczke, progi zamówień publicznych 2022, 6 września 2021, przykładowe pytania komisji antymobbingowej, droga wojewódzka oznaczenie, staz lublin

yyyyy