„Dobry start w edukację”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-012/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ropczyce

Wartość ogółem: 457626,64

Wydatki kwalifikowalne: 457626,64

Dofinansowanie: 388982,64

Dofinansowanie UE: 388982,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Ropczyce – Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

NIP beneficjenta: 8181575061

Kod pocztowy: 39-105

Miejscowość: Gnojnica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pgk brodnica wywóz śmieci 2022, szkoła w sołonce, krus przeworsk, montaż progu metalowego youtube, staż pracy a działalność gospodarcza, pokryć

yyyyy