Dobry start w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-098/10-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 1237074,44

Wydatki kwalifikowalne: 1237074,44

Dofinansowanie: 1237074,44

Dofinansowanie UE: 1051513,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Legnica

NIP beneficjenta: 6910011742

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

osoba zależna, mieszkania na sprzedaż wałbrzych, rodo zasady, projekty z

yyyyy