Dobry start – większe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-066/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Radzyń Chełmiński

Wartość ogółem: 269826,67

Wydatki kwalifikowalne: 269826,67

Dofinansowanie: 229352,67

Dofinansowanie UE: 229352,67

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

NIP beneficjenta: 8762308769

Kod pocztowy: 87-220

Miejscowość: Radzyń Chełmiński

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki / Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

um żyrardów, gov.pl/cyfrowy, specustawa senat, icony, sanatoria mazowieckie

yyyyy