Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-112/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Firlej

Wartość ogółem: 104684,69

Wydatki kwalifikowalne: 104684,69

Dofinansowanie: 93068,69

Dofinansowanie UE: 79108,39

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

NIP beneficjenta: 7141915449

Kod pocztowy: 21-136

Miejscowość: Firlej

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2013

zwrot kosztów za przyłącze wodociągowe 2020, wzor pisma urzedowego, rozporzadzenie 19 marca 2021, dzielnice w lublinie

yyyyy