Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-088/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Brańsk

Wartość ogółem: 146256,3

Wydatki kwalifikowalne: 146256,3

Dofinansowanie: 146256,3

Dofinansowanie UE: 124317,86

Nazwa beneficjenta: Gmina Brańsk

NIP beneficjenta: 5432069840

Kod pocztowy: 17-120

Miejscowość: Brańsk

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

pilczycka 144, polacy podczas ii wojny światowej test podsumowujący rozdział 2, media expert dofinansowanie, dofinansowanie na szkolenia 2021, flaga angielski

yyyyy