Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-597/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 279631,04

Wydatki kwalifikowalne: 279631,04

Dofinansowanie: 279631,04

Dofinansowanie UE: 237686,38

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok/ Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jan Klemensa Branickiego w Białystok

NIP beneficjenta: 5422094026

Kod pocztowy: 15-795

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dawniej o podstawowych produktach spożywczych, liceum bochnia, klauzula bez protestu, danych osobowych, miasto kości pdf, wymień trzy cechy charakterystyczne dla gwary uczniowskiej, tabela zawiera dane dotyczące ruchu pewnego pojazdu, wydatki kapitałowe, 2019 rokiem, faktura zwolniona z vat wzór art 113 word, www.nfosigw.gov.pl, liceum biecz, praca ślesin, dziennik urzedowy ue, zwrot kosztów dojazdu do pracy własnym samochodem osoby niepełnosprawnej, kurs kpp katowice, lista priorytetów, agencja zatrudnienia (12631), urząd pracy w kępnie, firmy budowlane pomorskie

yyyyy