Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-054/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 1823419,2

Wydatki kwalifikowalne: 1823419,2

Dofinansowanie: 1823419,2

Dofinansowanie UE: 1549906,32

Nazwa beneficjenta: Miasto Ruda Śląska

NIP beneficjenta: 6411005769

Kod pocztowy: 41-709

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

uzupełnij tabelę przykładami wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą wskazanych formatów, kresowianka konin, sprawdź e receptę, nawara serwis

yyyyy