E-learning w przedmiotach matematyczno- przyrodniczych i językowych szansą na sukces uczniów z Gminy Lasowice Wielkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-027/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Lasowice Wielkie

Wartość ogółem: 423820

Wydatki kwalifikowalne: 423820

Dofinansowanie: 423820

Dofinansowanie UE: 360247

Nazwa beneficjenta: Gmina Lasowice Wielkie

NIP beneficjenta: 7511683021

Kod pocztowy: 46-282

Miejscowość: Lasowice Wielkie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

przeksztalc zdania zastepujac podkreslone fragmenty konstrukcja, badanie ankietowe przykład, rod staszic dąbrowa górnicza, www i, nmp walbrzych, wniosek o dofinansowanie wzór, ryczałt zostanie uproszczony, zakresy czynności wzory, zaproponuj wzór ogólny ciągu, dla młodych, pasaż podgórski etap 3

yyyyy