EDU EUREKA – pomysł na edukację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-274/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Łaziska Górne

Wartość ogółem: 1090980

Wydatki kwalifikowalne: 1090980

Dofinansowanie: 1090980

Dofinansowanie UE: 927333

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Łaziska Górne

NIP beneficjenta: 6351208485

Kod pocztowy: 43-170

Miejscowość: Łaziska Górne

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

wzor listu, ustawą o niepełnosprawności 2021, rozporządzenie do specustawy, 2019 r., wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń

yyyyy