Edukacja i rozwój w gminie Mełgiew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-211/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Mełgiew

Wartość ogółem: 671861,81

Wydatki kwalifikowalne: 671861,81

Dofinansowanie: 671861,81

Dofinansowanie UE: 571082,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Mełgiew

NIP beneficjenta: 7131096317

Kod pocztowy: 21-007

Miejscowość: Mełgiew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

mój prąd pytania i odpowiedzi, witam dzień dobry, lublin ulice, uzupełnij tekst wpisując nie razem lub osobno, punkt naprawy parasoli, anna krasoń, stok pod baranem wieliczka, pomoce dla seniora

yyyyy