Edukacja – inwestycja w człowieka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-156/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Lubenia

Wartość ogółem: 221000

Wydatki kwalifikowalne: 221000

Dofinansowanie: 221000

Dofinansowanie UE: 187850

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubenia

NIP beneficjenta: 8133299930

Kod pocztowy: 36-042

Miejscowość: Lubenia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

lista wycofanych środków ochrony roślin 2021, pup staszow, granty dla przedszkoli 2021, urzad pracy w tczewie oferty pracy, w pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców

yyyyy