Edukacja kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-377/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 184020

Wydatki kwalifikowalne: 184020

Dofinansowanie: 184020

Dofinansowanie UE: 156417

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok / VI LO w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

sprawozdanie wzór, wynajem lokalu pod działalność gospodarczą, uzdrowisko muszyna, ministerstwa zdrowia, włącza, zielone inwestycje, nowe rozporzadzenie od 15 grudnia, www finanse mf gov pl e deklaracje

yyyyy