Edukacja przedszkolna szansą na dobry start w życie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-014/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Jeżowe

Wartość ogółem: 516783,34

Wydatki kwalifikowalne: 516783,34

Dofinansowanie: 439265,84

Dofinansowanie UE: 439265,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeżowe

NIP beneficjenta: 6020017490

Kod pocztowy: 37-430

Miejscowość: Jeżowe

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

obwodnica kłodzka, zebranie wspólnoty mieszkaniowej, środki po angielsku, mama wraca do pracy dofinansowanie 2021, 110kv

yyyyy