Edukacja przedszkolna trampoliną do sukcesu najmłodszych mieszkańców Gminy Postomino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-022/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Postomino

Wartość ogółem: 706386

Wydatki kwalifikowalne: 706386

Dofinansowanie: 631286

Dofinansowanie UE: 600428,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Postomino

NIP beneficjenta: 4990424533

Kod pocztowy: 76-113

Miejscowość: Postomino

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

telekomunikacyjnych, co to punkty różnicujące w rekrutacji, góra chełm podkarpacie, kolonoskopia tarnobrzeg, osób, siedziba ue

yyyyy