Edukacja przyszłością Tymowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-077/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Ścinawa

Wartość ogółem: 98007

Wydatki kwalifikowalne: 98007

Dofinansowanie: 98007

Dofinansowanie UE: 83305,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Ścinawa

NIP beneficjenta: 6922261396

Kod pocztowy: 59-330

Miejscowość: Ścinawa

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

polityka niezależna, czynnik przyrodniczy ograniczający rozwój rolnictwa na nizinie południowowielkopolskiej to, fundusz sprawiedliwej transformacji, art. 96 ust. 9a pkt 3

yyyyy