Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-675/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Zarzecze

Wartość ogółem: 721204,9

Wydatki kwalifikowalne: 721204,9

Dofinansowanie: 721204,9

Dofinansowanie UE: 613024,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Zarzecze – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu

NIP beneficjenta: 7941558301

Kod pocztowy: 37-205

Miejscowość: Zarzecze

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski / Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

praca elbląg 2021, wykaz wolnych działek wrocław 2021, wolmed laboratorium wyniki, ustawa o języku polskim, kurs pomocy nauczyciela w przedszkolu, chrza, dzień ksiazki, finanse mf gov pl

yyyyy