Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-513/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 192034

Wydatki kwalifikowalne: 192034

Dofinansowanie: 192034

Dofinansowanie UE: 163228,9

Nazwa beneficjenta: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

NIP beneficjenta: 5422939311

Kod pocztowy: 15-111

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

promyk nadziei 67, konferencja ministra 25.03.2021, konflikt spoleczny, dotacje dla firm 2022, elementy decyzji administracyjnej, gpi brzeg, testowanie komputera, ewaluacja 2021, zdrowotne 2020, covid 11 marca

yyyyy