Elastyczne przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-017/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 385042

Wydatki kwalifikowalne: 385042

Dofinansowanie: 379266,37

Dofinansowanie UE: 327285,7

Nazwa beneficjenta: Miasto Opole

NIP beneficjenta: 7540024002

Kod pocztowy: 45-015

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

podaj wskazane formy rzeczowników porównaj, media ec, pup lubartów kontakt, badanie podłużne, zaznacz sytuację w której siła wykonuje pracę, kobieta po 30, regulamin ochrony danych osobowych, wskaż liczbę której 65 jest równe 130, ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania, fundusz własności pracowniczej pkp gdzie sprzedać, ip 21, urząd miejski bytom wydział komunikacji, drążyć, od ilu lat są energetyki 2021, lista nr 8, niezgodna cda 3, skorelowany synonim

yyyyy