Euro-przedszkole w łysogórskim siole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-036/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Bieliny

Wartość ogółem: 406194,4

Wydatki kwalifikowalne: 406194,4

Dofinansowanie: 367184

Dofinansowanie UE: 345265,24

Nazwa beneficjenta: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach

NIP beneficjenta: 6572673683

Kod pocztowy: 26-004

Miejscowość: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/18/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

maluch plus 2021 kwota, zus citroena szczecin, obszar pokryty osadem naniesionym przez wodę, zachodniopomorskie małe skarby, zaznacz punkty w których przedstawiono przyczyny bezrobocia, jak założyć firmę budowlaną z dofinansowaniem, zegarmistrz praga południe

yyyyy