” Europejskie przedszkola w Gminie Łagów ” – rozszerzenie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-059/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łagów

Wartość ogółem: 2350773,2

Wydatki kwalifikowalne: 2350773,2

Dofinansowanie: 1998075,2

Dofinansowanie UE: 1901445,92

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

NIP beneficjenta: 6572153989

Kod pocztowy: 25-328

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

łódzki urząd wojewódzki wydział polityki społecznej, kminkowa etap vi, przedszkole w bełżycach, kto rządzi unią europejską, dom spokojnej starości dofinansowanie z unii 2018, tuptuś, zmiany w przepisach 2019, sprawdz w tabeli 7.1 w jakim stanie skupienia woda ma najwieksze

yyyyy