Europejskie Przedszkola w Gminie Łagów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-068/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łagów

Wartość ogółem: 1892937,67

Wydatki kwalifikowalne: 1892937,67

Dofinansowanie: 1846737,67

Dofinansowanie UE: 1608997,02

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

NIP beneficjenta: 6572153989

Kod pocztowy: 25-328

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

promyk nadziei 108, gazeta regionalna, lex tvn projekt ustawy pdf, wytyczne definicja, umsieradz

yyyyy