Gimnastyka mowy i języka – Program rozwoju mowy dzieci w Gminie St. Wola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-105/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Stalowa Wola

Wartość ogółem: 1380080

Wydatki kwalifikowalne: 1380080

Dofinansowanie: 1358688,76

Dofinansowanie UE: 1173068

Nazwa beneficjenta: Gmina Stalowa Wola

NIP beneficjenta: 8652398725

Kod pocztowy: 37-450

Miejscowość: Stalowa Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

praca krzywda, co to jest ewaluacja, starostwo powiatowe mikołów wydział architektury, 33 221 mędrzechów, dla zdrowia, dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy 2021

yyyyy