Gimnazjaliści – na start!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-008/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina:

Wartość ogółem: 306166

Wydatki kwalifikowalne: 306166

Dofinansowanie: 275518

Dofinansowanie UE: 260241,1

Nazwa beneficjenta: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego we Włodawie

NIP beneficjenta: 5651361598

Kod pocztowy: 22-200

Miejscowość: Włodawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/16/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2011

śla wyniki kiedy, bsdzierzgon, dotacje unijne łódź na rozpoczęcie działalności, 162 promyk nadziei, plik pdf instrukcja udzielania pierwszej pomocy do wydruku pdf, przykład wypełnionego druku ol-4

yyyyy